OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

   Hałas 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz musi zapoznać pracowników z występującymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego obejmuje identyfikację zagrożeń i oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z każdym z nich oraz określenie dopuszczalności oszacowanego ryzyka, czyli ocenienie, czy ryzyko uznaje się za dopuszczalne, czy wymaga zmniejszenia.