OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ocena ryzyka zawodowego    Hałas 

Zgodnie z obowiązującymi przepisamiPracodawca ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz musi zapoznać pracowników z występującymi zagrożeniami.

Oferuję Państwu wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie. Posiadam doświadczenie związane z opracowywaniem kart oceny ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk pracy.

Ocena ryzyka zawodowego obejmuje identyfikację zagrożeń i oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z każdym z nich oraz określenie dopuszczalności oszacowanego ryzyka, czyli ocenienie, czy ryzyko uznaje się za dopuszczalne, czy wymaga zmniejszenia. Spośród wielu stosowanych metod szacowania ryzyka zawodowego wybieram możliwie najprostsze, ale zapewniające obiektywną ocenę.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.