SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Jak często przeprowadzać szkolenie okresowe?

  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na bhp5stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,
  • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno- technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno- biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

    Sposób przeprowadzania szkoleń okresowych BHP

  • Szkolenie tradycyjnie– u klienta. Dotyczy to zarówno pracowników na stanowiskach robotniczych jak i administracyjno- biurowych i pozostałych.
  • Szkolenie online i korespondencyjnie- metoda samokształcenia kierowanego. Możliwa jest dla wszystkich grup zawodowych poza stanowiskami robotniczymi.